کمترین: 
13.7
بیشترین: 
14.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14.1
زمان: 
7/7 21:10
قیمت دینار عراق امروز 7 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 مهر 1397 , 14.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":14.2},{"date":"1397/07/07 10:50","price":14.1},{"date":"1397/07/07 11:00","price":14.2},{"date":"1397/07/07 11:10","price":13.8},{"date":"1397/07/07 11:20","price":13.7},{"date":"1397/07/07 11:30","price":13.9},{"date":"1397/07/07 11:50","price":13.8},{"date":"1397/07/07 12:00","price":13.7},{"date":"1397/07/07 12:20","price":13.8},{"date":"1397/07/07 12:50","price":13.9},{"date":"1397/07/07 13:00","price":14},{"date":"1397/07/07 13:10","price":14.1},{"date":"1397/07/07 13:20","price":14},{"date":"1397/07/07 13:30","price":14.1},{"date":"1397/07/07 14:10","price":14.2},{"date":"1397/07/07 14:50","price":14.3},{"date":"1397/07/07 15:00","price":14.2},{"date":"1397/07/07 15:10","price":14.3},{"date":"1397/07/07 15:20","price":14.6},{"date":"1397/07/07 15:30","price":14.5},{"date":"1397/07/07 16:00","price":14.4},{"date":"1397/07/07 16:20","price":14.3},{"date":"1397/07/07 17:00","price":14},{"date":"1397/07/07 17:10","price":14.2},{"date":"1397/07/07 17:20","price":14.3},{"date":"1397/07/07 17:30","price":14.2},{"date":"1397/07/07 18:10","price":14.1},{"date":"1397/07/07 18:20","price":14.2},{"date":"1397/07/07 18:30","price":14.1},{"date":"1397/07/07 19:00","price":14.2},{"date":"1397/07/07 19:30","price":14.3},{"date":"1397/07/07 19:50","price":14.2},{"date":"1397/07/07 21:10","price":14.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399