کمترین: 
4554
بیشترین: 
4888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4734
زمان: 
7/7 21:20
قیمت ریال قطر امروز 7 مهر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 مهر 1397 , 4734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":4745},{"date":"1397/07/07 11:10","price":4608},{"date":"1397/07/07 11:20","price":4554},{"date":"1397/07/07 11:30","price":4648},{"date":"1397/07/07 11:50","price":4576},{"date":"1397/07/07 12:00","price":4572},{"date":"1397/07/07 12:10","price":4588},{"date":"1397/07/07 12:20","price":4643},{"date":"1397/07/07 12:30","price":4606},{"date":"1397/07/07 12:50","price":4648},{"date":"1397/07/07 13:10","price":4712},{"date":"1397/07/07 13:20","price":4698},{"date":"1397/07/07 13:30","price":4721},{"date":"1397/07/07 13:50","price":4730},{"date":"1397/07/07 14:10","price":4739},{"date":"1397/07/07 14:20","price":4767},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4781},{"date":"1397/07/07 14:50","price":4776},{"date":"1397/07/07 15:00","price":4757},{"date":"1397/07/07 15:10","price":4767},{"date":"1397/07/07 15:20","price":4888},{"date":"1397/07/07 15:30","price":4860},{"date":"1397/07/07 15:50","price":4823},{"date":"1397/07/07 16:00","price":4818},{"date":"1397/07/07 16:10","price":4813},{"date":"1397/07/07 16:30","price":4795},{"date":"1397/07/07 16:50","price":4790},{"date":"1397/07/07 17:00","price":4690},{"date":"1397/07/07 17:10","price":4763},{"date":"1397/07/07 17:20","price":4772},{"date":"1397/07/07 17:30","price":4777},{"date":"1397/07/07 17:50","price":4766},{"date":"1397/07/07 18:10","price":4738},{"date":"1397/07/07 18:20","price":4747},{"date":"1397/07/07 18:30","price":4752},{"date":"1397/07/07 18:50","price":4729},{"date":"1397/07/07 19:30","price":4780},{"date":"1397/07/07 19:50","price":4776},{"date":"1397/07/07 20:00","price":4762},{"date":"1397/07/07 20:10","price":4752},{"date":"1397/07/07 20:30","price":4748},{"date":"1397/07/07 20:50","price":4743},{"date":"1397/07/07 21:10","price":4739},{"date":"1397/07/07 21:20","price":4734}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399