کمترین: 
4442
بیشترین: 
4740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597
زمان: 
7/7 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 7 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 مهر 1397 , 4597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":4610},{"date":"1397/07/07 11:10","price":4495},{"date":"1397/07/07 11:20","price":4442},{"date":"1397/07/07 11:30","price":4516},{"date":"1397/07/07 11:50","price":4481},{"date":"1397/07/07 12:00","price":4487},{"date":"1397/07/07 12:10","price":4467},{"date":"1397/07/07 12:20","price":4500},{"date":"1397/07/07 12:30","price":4475},{"date":"1397/07/07 12:50","price":4493},{"date":"1397/07/07 13:00","price":4542},{"date":"1397/07/07 13:10","price":4600},{"date":"1397/07/07 13:20","price":4569},{"date":"1397/07/07 13:30","price":4587},{"date":"1397/07/07 13:50","price":4582},{"date":"1397/07/07 14:00","price":4596},{"date":"1397/07/07 14:10","price":4614},{"date":"1397/07/07 14:20","price":4622},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4618},{"date":"1397/07/07 14:50","price":4622},{"date":"1397/07/07 15:00","price":4631},{"date":"1397/07/07 15:10","price":4640},{"date":"1397/07/07 15:20","price":4740},{"date":"1397/07/07 15:30","price":4731},{"date":"1397/07/07 15:50","price":4708},{"date":"1397/07/07 16:00","price":4686},{"date":"1397/07/07 16:10","price":4672},{"date":"1397/07/07 16:20","price":4686},{"date":"1397/07/07 16:30","price":4658},{"date":"1397/07/07 16:50","price":4677},{"date":"1397/07/07 17:00","price":4561},{"date":"1397/07/07 17:10","price":4623},{"date":"1397/07/07 17:20","price":4637},{"date":"1397/07/07 17:30","price":4623},{"date":"1397/07/07 17:50","price":4644},{"date":"1397/07/07 18:00","price":4639},{"date":"1397/07/07 18:10","price":4603},{"date":"1397/07/07 18:20","price":4608},{"date":"1397/07/07 18:30","price":4612},{"date":"1397/07/07 18:50","price":4603},{"date":"1397/07/07 19:00","price":4635},{"date":"1397/07/07 19:50","price":4631},{"date":"1397/07/07 20:00","price":4626},{"date":"1397/07/07 20:10","price":4608},{"date":"1397/07/07 20:30","price":4604},{"date":"1397/07/07 21:10","price":4599},{"date":"1397/07/07 21:20","price":4597}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399