کمترین: 
254
بیشترین: 
271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
262
زمان: 
7/7 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 7 مهر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":263},{"date":"1397/07/07 11:10","price":257},{"date":"1397/07/07 11:20","price":254},{"date":"1397/07/07 11:30","price":258},{"date":"1397/07/07 11:50","price":256},{"date":"1397/07/07 12:10","price":255},{"date":"1397/07/07 12:20","price":257},{"date":"1397/07/07 12:30","price":256},{"date":"1397/07/07 12:50","price":257},{"date":"1397/07/07 13:00","price":259},{"date":"1397/07/07 13:10","price":263},{"date":"1397/07/07 13:20","price":261},{"date":"1397/07/07 13:30","price":262},{"date":"1397/07/07 14:10","price":263},{"date":"1397/07/07 14:20","price":264},{"date":"1397/07/07 15:10","price":265},{"date":"1397/07/07 15:20","price":271},{"date":"1397/07/07 15:30","price":270},{"date":"1397/07/07 15:50","price":269},{"date":"1397/07/07 16:00","price":268},{"date":"1397/07/07 16:10","price":267},{"date":"1397/07/07 16:20","price":268},{"date":"1397/07/07 16:30","price":266},{"date":"1397/07/07 16:50","price":267},{"date":"1397/07/07 17:00","price":260},{"date":"1397/07/07 17:10","price":264},{"date":"1397/07/07 17:20","price":265},{"date":"1397/07/07 17:30","price":264},{"date":"1397/07/07 17:50","price":265},{"date":"1397/07/07 18:10","price":263},{"date":"1397/07/07 19:00","price":265},{"date":"1397/07/07 20:00","price":264},{"date":"1397/07/07 20:10","price":263},{"date":"1397/07/07 20:20","price":264},{"date":"1397/07/07 20:30","price":263},{"date":"1397/07/07 21:20","price":262}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399