کمترین: 
1873
بیشترین: 
1998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938
زمان: 
7/7 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 7 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 مهر 1397 , 1938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":1944},{"date":"1397/07/07 11:10","price":1895},{"date":"1397/07/07 11:20","price":1873},{"date":"1397/07/07 11:30","price":1904},{"date":"1397/07/07 11:50","price":1889},{"date":"1397/07/07 12:00","price":1884},{"date":"1397/07/07 12:10","price":1883},{"date":"1397/07/07 12:20","price":1897},{"date":"1397/07/07 12:30","price":1887},{"date":"1397/07/07 12:50","price":1894},{"date":"1397/07/07 13:00","price":1915},{"date":"1397/07/07 13:10","price":1939},{"date":"1397/07/07 13:20","price":1926},{"date":"1397/07/07 13:30","price":1934},{"date":"1397/07/07 13:50","price":1932},{"date":"1397/07/07 14:00","price":1938},{"date":"1397/07/07 14:10","price":1945},{"date":"1397/07/07 14:20","price":1949},{"date":"1397/07/07 14:30","price":1947},{"date":"1397/07/07 14:50","price":1949},{"date":"1397/07/07 15:00","price":1953},{"date":"1397/07/07 15:10","price":1964},{"date":"1397/07/07 15:20","price":1998},{"date":"1397/07/07 15:30","price":1995},{"date":"1397/07/07 15:50","price":1985},{"date":"1397/07/07 16:00","price":1975},{"date":"1397/07/07 16:10","price":1970},{"date":"1397/07/07 16:20","price":1975},{"date":"1397/07/07 16:30","price":1956},{"date":"1397/07/07 16:50","price":1972},{"date":"1397/07/07 17:00","price":1923},{"date":"1397/07/07 17:10","price":1949},{"date":"1397/07/07 17:20","price":1955},{"date":"1397/07/07 17:30","price":1949},{"date":"1397/07/07 17:50","price":1954},{"date":"1397/07/07 18:00","price":1956},{"date":"1397/07/07 18:10","price":1941},{"date":"1397/07/07 18:20","price":1943},{"date":"1397/07/07 18:30","price":1945},{"date":"1397/07/07 18:50","price":1941},{"date":"1397/07/07 19:00","price":1954},{"date":"1397/07/07 19:20","price":1950},{"date":"1397/07/07 19:30","price":1954},{"date":"1397/07/07 19:50","price":1952},{"date":"1397/07/07 20:00","price":1947},{"date":"1397/07/07 20:10","price":1943},{"date":"1397/07/07 20:30","price":1941},{"date":"1397/07/07 21:10","price":1939},{"date":"1397/07/07 21:20","price":1938}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399