کمترین: 
220
بیشترین: 
237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
229
زمان: 
7/7 20:30
قیمت افغانی امروز 7 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 229 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":230},{"date":"1397/07/07 10:30","price":229},{"date":"1397/07/07 10:50","price":230},{"date":"1397/07/07 11:10","price":224},{"date":"1397/07/07 11:20","price":220},{"date":"1397/07/07 11:30","price":226},{"date":"1397/07/07 11:50","price":223},{"date":"1397/07/07 12:00","price":220},{"date":"1397/07/07 12:10","price":222},{"date":"1397/07/07 12:20","price":224},{"date":"1397/07/07 12:30","price":223},{"date":"1397/07/07 12:50","price":224},{"date":"1397/07/07 13:10","price":229},{"date":"1397/07/07 13:20","price":226},{"date":"1397/07/07 13:30","price":228},{"date":"1397/07/07 13:50","price":229},{"date":"1397/07/07 14:10","price":228},{"date":"1397/07/07 14:20","price":230},{"date":"1397/07/07 14:30","price":231},{"date":"1397/07/07 14:50","price":230},{"date":"1397/07/07 15:00","price":229},{"date":"1397/07/07 15:10","price":232},{"date":"1397/07/07 15:20","price":237},{"date":"1397/07/07 15:30","price":234},{"date":"1397/07/07 16:00","price":233},{"date":"1397/07/07 16:20","price":232},{"date":"1397/07/07 17:00","price":226},{"date":"1397/07/07 17:10","price":230},{"date":"1397/07/07 17:30","price":231},{"date":"1397/07/07 17:50","price":230},{"date":"1397/07/07 18:00","price":231},{"date":"1397/07/07 18:10","price":229},{"date":"1397/07/07 18:20","price":230},{"date":"1397/07/07 18:50","price":229},{"date":"1397/07/07 19:00","price":230},{"date":"1397/07/07 19:20","price":231},{"date":"1397/07/07 20:00","price":230},{"date":"1397/07/07 20:30","price":229}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399