کمترین: 
2424
بیشترین: 
2577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2513
زمان: 
7/7 21:20
قیمت یوان چین امروز 7 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 مهر 1397 , 2513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":2515},{"date":"1397/07/07 11:10","price":2453},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2424},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2474},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2445},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2424},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2432},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2456},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2442},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2452},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2479},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2505},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2493},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2503},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2510},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2508},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2520},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2522},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2520},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2522},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2518},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2532},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2577},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2572},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2569},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2557},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2539},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2547},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2542},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2552},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2479},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2523},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2520},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2533},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2534},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2527},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2512},{"date":"1397/07/07 18:20","price":2522},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2517},{"date":"1397/07/07 18:50","price":2512},{"date":"1397/07/07 19:00","price":2529},{"date":"1397/07/07 19:20","price":2524},{"date":"1397/07/07 19:30","price":2534},{"date":"1397/07/07 19:50","price":2532},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2524},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2520},{"date":"1397/07/07 20:30","price":2512},{"date":"1397/07/07 20:50","price":2517},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2510},{"date":"1397/07/07 21:20","price":2513}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399