کمترین: 
2757
بیشترین: 
2942
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2853
زمان: 
7/7 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":2861},{"date":"1397/07/07 11:10","price":2790},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2757},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2803},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2781},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2774},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2772},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2793},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2778},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2789},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2819},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2855},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2836},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2847},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2844},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2852},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2863},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2869},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2866},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2869},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2874},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2891},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2942},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2936},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2922},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2908},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2900},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2908},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2880},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2902},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2831},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2870},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2878},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2870},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2877},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2879},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2852},{"date":"1397/07/07 18:20","price":2860},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2863},{"date":"1397/07/07 18:50","price":2852},{"date":"1397/07/07 19:00","price":2877},{"date":"1397/07/07 19:20","price":2871},{"date":"1397/07/07 19:30","price":2877},{"date":"1397/07/07 19:50","price":2874},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2866},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2860},{"date":"1397/07/07 20:30","price":2863},{"date":"1397/07/07 20:50","price":2857},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2855},{"date":"1397/07/07 21:20","price":2853}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399