کمترین: 
4515
بیشترین: 
4819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4692
زمان: 
7/7 21:20
قیمت درهم امارات امروز 7 مهر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 مهر 1397 , 4692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":4687},{"date":"1397/07/07 11:10","price":4570},{"date":"1397/07/07 11:20","price":4534},{"date":"1397/07/07 11:30","price":4609},{"date":"1397/07/07 11:50","price":4556},{"date":"1397/07/07 12:00","price":4515},{"date":"1397/07/07 12:10","price":4531},{"date":"1397/07/07 12:20","price":4575},{"date":"1397/07/07 12:30","price":4550},{"date":"1397/07/07 12:50","price":4586},{"date":"1397/07/07 13:00","price":4618},{"date":"1397/07/07 13:10","price":4668},{"date":"1397/07/07 13:20","price":4645},{"date":"1397/07/07 13:30","price":4681},{"date":"1397/07/07 13:50","price":4677},{"date":"1397/07/07 14:00","price":4690},{"date":"1397/07/07 14:10","price":4695},{"date":"1397/07/07 14:20","price":4700},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4718},{"date":"1397/07/07 14:50","price":4736},{"date":"1397/07/07 15:00","price":4727},{"date":"1397/07/07 15:10","price":4736},{"date":"1397/07/07 15:20","price":4819},{"date":"1397/07/07 15:30","price":4810},{"date":"1397/07/07 15:50","price":4787},{"date":"1397/07/07 16:00","price":4773},{"date":"1397/07/07 16:10","price":4750},{"date":"1397/07/07 16:20","price":4764},{"date":"1397/07/07 16:30","price":4736},{"date":"1397/07/07 16:50","price":4768},{"date":"1397/07/07 17:00","price":4637},{"date":"1397/07/07 17:10","price":4705},{"date":"1397/07/07 17:20","price":4732},{"date":"1397/07/07 17:30","price":4737},{"date":"1397/07/07 17:50","price":4730},{"date":"1397/07/07 18:00","price":4726},{"date":"1397/07/07 18:10","price":4698},{"date":"1397/07/07 18:20","price":4717},{"date":"1397/07/07 18:30","price":4708},{"date":"1397/07/07 18:50","price":4689},{"date":"1397/07/07 19:00","price":4722},{"date":"1397/07/07 19:30","price":4740},{"date":"1397/07/07 19:50","price":4726},{"date":"1397/07/07 20:00","price":4722},{"date":"1397/07/07 20:10","price":4703},{"date":"1397/07/07 20:30","price":4699},{"date":"1397/07/07 21:10","price":4685},{"date":"1397/07/07 21:20","price":4692}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398