کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
7/7 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 مهر 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398