کمترین: 
2.3511
بیشترین: 
2.3519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3511
زمان: 
7/7 01:08
قیمت نفت کوره امروز 7 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2.3511 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 00:08","price":2.3519},{"date":"1397/07/07 01:08","price":2.3511}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399