کمترین: 
16800
بیشترین: 
17800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17200
زمان: 
7/5 21:20
قیمت دلار هرات امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 5 مهر 1397 , 17200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 09:10","price":17500},{"date":"1397/07/05 09:20","price":17400},{"date":"1397/07/05 09:30","price":17600},{"date":"1397/07/05 10:00","price":17550},{"date":"1397/07/05 10:30","price":17800},{"date":"1397/07/05 10:50","price":17700},{"date":"1397/07/05 11:00","price":17800},{"date":"1397/07/05 11:20","price":17700},{"date":"1397/07/05 11:30","price":17500},{"date":"1397/07/05 11:50","price":17400},{"date":"1397/07/05 12:00","price":17300},{"date":"1397/07/05 12:10","price":17450},{"date":"1397/07/05 12:30","price":17400},{"date":"1397/07/05 13:00","price":17350},{"date":"1397/07/05 13:10","price":17300},{"date":"1397/07/05 13:30","price":17250},{"date":"1397/07/05 13:50","price":17150},{"date":"1397/07/05 14:00","price":17200},{"date":"1397/07/05 14:10","price":17150},{"date":"1397/07/05 14:20","price":17100},{"date":"1397/07/05 14:30","price":17000},{"date":"1397/07/05 14:50","price":16900},{"date":"1397/07/05 15:00","price":16800},{"date":"1397/07/05 15:10","price":16900},{"date":"1397/07/05 15:20","price":16850},{"date":"1397/07/05 15:30","price":16950},{"date":"1397/07/05 15:50","price":17000},{"date":"1397/07/05 17:50","price":17100},{"date":"1397/07/05 18:30","price":17250},{"date":"1397/07/05 18:50","price":17180},{"date":"1397/07/05 19:00","price":17200},{"date":"1397/07/05 19:10","price":17250},{"date":"1397/07/05 19:50","price":17280},{"date":"1397/07/05 20:00","price":17200},{"date":"1397/07/05 20:20","price":17250},{"date":"1397/07/05 20:30","price":17230},{"date":"1397/07/05 20:50","price":17150},{"date":"1397/07/05 21:00","price":17120},{"date":"1397/07/05 21:10","price":17150},{"date":"1397/07/05 21:20","price":17200}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399