قیمت یوان چین مورخ 4 مهر 1397

کمترین: 
2449
بیشترین: 
2815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2712
زمان: 
7/4 21:20
قیمت یوان چین مورخ 4 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 مهر 1397 , 2712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 10:20","price":2473},{"date":"1397/07/04 10:30","price":2472},{"date":"1397/07/04 10:50","price":2469},{"date":"1397/07/04 11:00","price":2471},{"date":"1397/07/04 11:10","price":2467},{"date":"1397/07/04 11:20","price":2466},{"date":"1397/07/04 11:30","price":2449},{"date":"1397/07/04 11:50","price":2489},{"date":"1397/07/04 12:00","price":2513},{"date":"1397/07/04 12:10","price":2548},{"date":"1397/07/04 12:30","price":2534},{"date":"1397/07/04 12:50","price":2588},{"date":"1397/07/04 13:00","price":2619},{"date":"1397/07/04 13:10","price":2624},{"date":"1397/07/04 13:20","price":2602},{"date":"1397/07/04 13:30","price":2609},{"date":"1397/07/04 13:40","price":2610},{"date":"1397/07/04 14:00","price":2609},{"date":"1397/07/04 14:10","price":2608},{"date":"1397/07/04 14:20","price":2609},{"date":"1397/07/04 14:30","price":2678},{"date":"1397/07/04 14:50","price":2677},{"date":"1397/07/04 15:10","price":2679},{"date":"1397/07/04 15:20","price":2815},{"date":"1397/07/04 15:30","price":2664},{"date":"1397/07/04 15:50","price":2634},{"date":"1397/07/04 16:00","price":2647},{"date":"1397/07/04 16:10","price":2672},{"date":"1397/07/04 16:20","price":2665},{"date":"1397/07/04 16:30","price":2726},{"date":"1397/07/04 16:50","price":2683},{"date":"1397/07/04 17:10","price":2689},{"date":"1397/07/04 17:20","price":2705},{"date":"1397/07/04 17:30","price":2723},{"date":"1397/07/04 17:50","price":2740},{"date":"1397/07/04 18:00","price":2723},{"date":"1397/07/04 18:10","price":2737},{"date":"1397/07/04 18:20","price":2717},{"date":"1397/07/04 18:30","price":2758},{"date":"1397/07/04 18:50","price":2721},{"date":"1397/07/04 19:00","price":2711},{"date":"1397/07/04 19:10","price":2719},{"date":"1397/07/04 19:20","price":2699},{"date":"1397/07/04 19:30","price":2720},{"date":"1397/07/04 19:50","price":2655},{"date":"1397/07/04 20:00","price":2684},{"date":"1397/07/04 20:10","price":2700},{"date":"1397/07/04 20:20","price":2719},{"date":"1397/07/04 20:30","price":2727},{"date":"1397/07/04 20:50","price":2726},{"date":"1397/07/04 21:00","price":2712},{"date":"1397/07/04 21:10","price":2709},{"date":"1397/07/04 21:20","price":2712}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1397