کمترین: 
16250
بیشترین: 
18200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18000
زمان: 
7/4 22:00
قیمت دلار هرات امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 4 مهر 1397 , 18000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 09:20","price":16250},{"date":"1397/07/04 09:30","price":16300},{"date":"1397/07/04 10:10","price":16350},{"date":"1397/07/04 10:20","price":16400},{"date":"1397/07/04 10:30","price":16450},{"date":"1397/07/04 10:50","price":16500},{"date":"1397/07/04 11:20","price":16350},{"date":"1397/07/04 11:30","price":16300},{"date":"1397/07/04 11:50","price":16500},{"date":"1397/07/04 12:00","price":16550},{"date":"1397/07/04 12:10","price":16750},{"date":"1397/07/04 12:50","price":16950},{"date":"1397/07/04 13:00","price":17000},{"date":"1397/07/04 13:10","price":17100},{"date":"1397/07/04 13:20","price":17050},{"date":"1397/07/04 15:20","price":17500},{"date":"1397/07/04 15:30","price":17400},{"date":"1397/07/04 16:00","price":17300},{"date":"1397/07/04 16:10","price":17400},{"date":"1397/07/04 16:20","price":17500},{"date":"1397/07/04 16:50","price":17650},{"date":"1397/07/04 17:10","price":17750},{"date":"1397/07/04 17:20","price":17800},{"date":"1397/07/04 17:30","price":17900},{"date":"1397/07/04 17:50","price":18000},{"date":"1397/07/04 18:20","price":18200},{"date":"1397/07/04 18:50","price":18050},{"date":"1397/07/04 19:00","price":17900},{"date":"1397/07/04 19:10","price":18100},{"date":"1397/07/04 19:20","price":18000},{"date":"1397/07/04 19:50","price":18100},{"date":"1397/07/04 20:00","price":17900},{"date":"1397/07/04 20:10","price":18100},{"date":"1397/07/04 20:50","price":18150},{"date":"1397/07/04 21:20","price":18050},{"date":"1397/07/04 21:30","price":17950},{"date":"1397/07/04 21:50","price":18050},{"date":"1397/07/04 22:00","price":18000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399