کمترین: 
2281
بیشترین: 
2497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2480
زمان: 
7/3 21:10
قیمت یوان چین مورخ 3 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 مهر 1397 , 2480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 10:20","price":2332},{"date":"1397/07/03 10:50","price":2343},{"date":"1397/07/03 11:00","price":2345},{"date":"1397/07/03 11:30","price":2333},{"date":"1397/07/03 11:50","price":2299},{"date":"1397/07/03 12:10","price":2284},{"date":"1397/07/03 12:20","price":2295},{"date":"1397/07/03 12:30","price":2281},{"date":"1397/07/03 12:50","price":2286},{"date":"1397/07/03 13:00","price":2303},{"date":"1397/07/03 13:10","price":2314},{"date":"1397/07/03 13:20","price":2340},{"date":"1397/07/03 13:30","price":2357},{"date":"1397/07/03 13:50","price":2367},{"date":"1397/07/03 14:00","price":2374},{"date":"1397/07/03 14:10","price":2369},{"date":"1397/07/03 14:30","price":2366},{"date":"1397/07/03 14:50","price":2348},{"date":"1397/07/03 15:00","price":2337},{"date":"1397/07/03 15:10","price":2345},{"date":"1397/07/03 15:20","price":2354},{"date":"1397/07/03 15:30","price":2352},{"date":"1397/07/03 15:50","price":2354},{"date":"1397/07/03 16:00","price":2355},{"date":"1397/07/03 16:20","price":2365},{"date":"1397/07/03 16:30","price":2375},{"date":"1397/07/03 16:50","price":2390},{"date":"1397/07/03 17:00","price":2383},{"date":"1397/07/03 17:10","price":2381},{"date":"1397/07/03 17:20","price":2382},{"date":"1397/07/03 17:30","price":2444},{"date":"1397/07/03 17:50","price":2414},{"date":"1397/07/03 18:00","price":2415},{"date":"1397/07/03 18:10","price":2409},{"date":"1397/07/03 18:20","price":2410},{"date":"1397/07/03 18:30","price":2408},{"date":"1397/07/03 18:50","price":2416},{"date":"1397/07/03 19:00","price":2363},{"date":"1397/07/03 19:10","price":2497},{"date":"1397/07/03 19:20","price":2429},{"date":"1397/07/03 19:30","price":2439},{"date":"1397/07/03 19:50","price":2445},{"date":"1397/07/03 20:00","price":2443},{"date":"1397/07/03 20:10","price":2456},{"date":"1397/07/03 20:20","price":2464},{"date":"1397/07/03 20:30","price":2467},{"date":"1397/07/03 20:50","price":2474},{"date":"1397/07/03 21:00","price":2472},{"date":"1397/07/03 21:10","price":2480}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398