کمترین: 
1911
بیشترین: 
2070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2048
زمان: 
7/2 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 2 مهر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 مهر 1397 , 2048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 10:20","price":1917},{"date":"1397/07/02 10:50","price":1914},{"date":"1397/07/02 11:10","price":1911},{"date":"1397/07/02 11:20","price":1913},{"date":"1397/07/02 11:30","price":1912},{"date":"1397/07/02 11:50","price":1944},{"date":"1397/07/02 12:00","price":1943},{"date":"1397/07/02 12:10","price":1941},{"date":"1397/07/02 12:20","price":1959},{"date":"1397/07/02 12:30","price":1970},{"date":"1397/07/02 12:50","price":1981},{"date":"1397/07/02 13:00","price":1976},{"date":"1397/07/02 13:20","price":1982},{"date":"1397/07/02 13:30","price":1978},{"date":"1397/07/02 13:50","price":1988},{"date":"1397/07/02 14:00","price":1978},{"date":"1397/07/02 14:20","price":1976},{"date":"1397/07/02 14:30","price":1973},{"date":"1397/07/02 14:50","price":1970},{"date":"1397/07/02 15:00","price":1974},{"date":"1397/07/02 15:10","price":1980},{"date":"1397/07/02 15:20","price":1984},{"date":"1397/07/02 15:30","price":1977},{"date":"1397/07/02 15:50","price":1986},{"date":"1397/07/02 16:00","price":1993},{"date":"1397/07/02 16:10","price":2004},{"date":"1397/07/02 16:20","price":2002},{"date":"1397/07/02 17:00","price":2016},{"date":"1397/07/02 17:10","price":2014},{"date":"1397/07/02 17:20","price":2011},{"date":"1397/07/02 17:30","price":2014},{"date":"1397/07/02 17:50","price":2008},{"date":"1397/07/02 18:00","price":2005},{"date":"1397/07/02 18:20","price":2010},{"date":"1397/07/02 18:30","price":2009},{"date":"1397/07/02 18:50","price":2013},{"date":"1397/07/02 19:00","price":2018},{"date":"1397/07/02 19:10","price":2070},{"date":"1397/07/02 19:20","price":2038},{"date":"1397/07/02 19:30","price":2037},{"date":"1397/07/02 19:50","price":2048},{"date":"1397/07/02 20:10","price":2041},{"date":"1397/07/02 20:20","price":2045},{"date":"1397/07/02 20:50","price":2049},{"date":"1397/07/02 21:20","price":2048}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398