دلار سنا / فروش  

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:20","price":13790.2},{"date":"1397\/07\/01 18:20","price":14310.4},{"date":"1397\/07\/02 18:20","price":14695.6},{"date":"1397\/07\/03 18:20","price":14970.8},{"date":"1397\/07\/04 18:20","price":15456.6},{"date":"1397\/07\/05 18:20","price":16477.1},{"date":"1397\/07\/07 18:20","price":16242.9},{"date":"1397\/07\/08 18:20","price":16435.4},{"date":"1397/07/09 18:20","price":15131.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398