دلار سنا / خرید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:20","price":14159},{"date":"1397\/07\/01 18:20","price":14324.8},{"date":"1397\/07\/02 18:20","price":9269.7},{"date":"1397\/07\/03 18:20","price":14091.7},{"date":"1397\/07\/04 18:20","price":15895.4},{"date":"1397\/07\/05 18:20","price":17588.3},{"date":"1397\/07\/07 18:20","price":16450},{"date":"1397\/07\/08 18:20","price":16303.3},{"date":"1397/07/09 18:20","price":16039.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398