دلار کاغذی

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14660},{"date":"1397\/07\/01 14:50","price":14750},{"date":"1397\/07\/01 15:30","price":14830},{"date":"1397\/07\/01 20:50","price":15000},{"date":"1397\/07\/02 17:50","price":15900},{"date":"1397\/07\/03 17:50","price":16530},{"date":"1397\/07\/04 17:50","price":18700},{"date":"1397\/07\/05 14:50","price":17200},{"date":"1397\/07\/07 17:50","price":17450},{"date":"1397\/07\/08 17:20","price":17100},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16200}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398