کمترین: 
3942
بیشترین: 
4193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4087
زمان: 
7/1 20:50
قیمت ریال قطر امروز 1 مهر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 مهر 1397 , 4087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":3942},{"date":"1397/07/01 10:50","price":3986},{"date":"1397/07/01 11:00","price":3981},{"date":"1397/07/01 11:10","price":3968},{"date":"1397/07/01 11:30","price":3981},{"date":"1397/07/01 11:50","price":3965},{"date":"1397/07/01 12:00","price":3986},{"date":"1397/07/01 12:10","price":3988},{"date":"1397/07/01 12:20","price":3985},{"date":"1397/07/01 12:30","price":3980},{"date":"1397/07/01 12:50","price":4009},{"date":"1397/07/01 13:20","price":4001},{"date":"1397/07/01 13:30","price":3992},{"date":"1397/07/01 13:50","price":4010},{"date":"1397/07/01 14:10","price":4014},{"date":"1397/07/01 14:20","price":4007},{"date":"1397/07/01 14:30","price":4023},{"date":"1397/07/01 14:50","price":4026},{"date":"1397/07/01 15:10","price":4045},{"date":"1397/07/01 15:20","price":4050},{"date":"1397/07/01 15:30","price":4052},{"date":"1397/07/01 15:50","price":4058},{"date":"1397/07/01 16:00","price":4053},{"date":"1397/07/01 16:10","price":4067},{"date":"1397/07/01 16:20","price":4071},{"date":"1397/07/01 16:30","price":4073},{"date":"1397/07/01 16:50","price":4058},{"date":"1397/07/01 17:10","price":4115},{"date":"1397/07/01 17:20","price":4129},{"date":"1397/07/01 17:30","price":4121},{"date":"1397/07/01 18:00","price":4119},{"date":"1397/07/01 18:10","price":4193},{"date":"1397/07/01 18:20","price":4089},{"date":"1397/07/01 18:30","price":4096},{"date":"1397/07/01 18:50","price":4075},{"date":"1397/07/01 19:30","price":4060},{"date":"1397/07/01 19:50","price":4065},{"date":"1397/07/01 20:00","price":4069},{"date":"1397/07/01 20:10","price":4062},{"date":"1397/07/01 20:20","price":4078},{"date":"1397/07/01 20:30","price":4083},{"date":"1397/07/01 20:50","price":4087}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398