کمترین: 
14310
بیشترین: 
14900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14800
زمان: 
7/1 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 1 مهر 1397 , 14800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":14400},{"date":"1397/07/01 11:10","price":14380},{"date":"1397/07/01 11:20","price":14365},{"date":"1397/07/01 11:30","price":14310},{"date":"1397/07/01 11:50","price":14330},{"date":"1397/07/01 12:10","price":14350},{"date":"1397/07/01 12:20","price":14360},{"date":"1397/07/01 12:50","price":14350},{"date":"1397/07/01 13:00","price":14400},{"date":"1397/07/01 13:30","price":14430},{"date":"1397/07/01 13:50","price":14460},{"date":"1397/07/01 14:00","price":14480},{"date":"1397/07/01 14:10","price":14520},{"date":"1397/07/01 14:20","price":14510},{"date":"1397/07/01 14:30","price":14530},{"date":"1397/07/01 14:50","price":14560},{"date":"1397/07/01 15:00","price":14600},{"date":"1397/07/01 15:50","price":14720},{"date":"1397/07/01 16:00","price":14750},{"date":"1397/07/01 16:10","price":14720},{"date":"1397/07/01 16:20","price":14800},{"date":"1397/07/01 16:50","price":14850},{"date":"1397/07/01 17:10","price":14870},{"date":"1397/07/01 17:20","price":14900},{"date":"1397/07/01 18:30","price":14730},{"date":"1397/07/01 18:50","price":14630},{"date":"1397/07/01 19:00","price":14650},{"date":"1397/07/01 19:50","price":14680},{"date":"1397/07/01 20:20","price":14650},{"date":"1397/07/01 20:30","price":14660},{"date":"1397/07/01 20:50","price":14760},{"date":"1397/07/01 21:10","price":14800}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399