کمترین: 
8424
بیشترین: 
8892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8723
زمان: 
7/1 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 1 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 مهر 1397 , 8723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":8424},{"date":"1397/07/01 10:50","price":8490},{"date":"1397/07/01 11:00","price":8479},{"date":"1397/07/01 11:30","price":8451},{"date":"1397/07/01 11:50","price":8458},{"date":"1397/07/01 12:00","price":8500},{"date":"1397/07/01 12:10","price":8497},{"date":"1397/07/01 12:20","price":8492},{"date":"1397/07/01 12:30","price":8481},{"date":"1397/07/01 12:50","price":8522},{"date":"1397/07/01 13:00","price":8536},{"date":"1397/07/01 13:10","price":8513},{"date":"1397/07/01 13:20","price":8512},{"date":"1397/07/01 13:30","price":8530},{"date":"1397/07/01 14:00","price":8540},{"date":"1397/07/01 14:10","price":8530},{"date":"1397/07/01 14:20","price":8549},{"date":"1397/07/01 14:50","price":8602},{"date":"1397/07/01 15:00","price":8600},{"date":"1397/07/01 15:10","price":8589},{"date":"1397/07/01 15:20","price":8625},{"date":"1397/07/01 15:30","price":8615},{"date":"1397/07/01 15:50","price":8652},{"date":"1397/07/01 16:00","price":8661},{"date":"1397/07/01 16:10","price":8671},{"date":"1397/07/01 16:20","price":8657},{"date":"1397/07/01 16:30","price":8671},{"date":"1397/07/01 16:50","price":8735},{"date":"1397/07/01 17:00","price":8753},{"date":"1397/07/01 17:10","price":8757},{"date":"1397/07/01 17:20","price":8776},{"date":"1397/07/01 17:30","price":8785},{"date":"1397/07/01 17:50","price":8782},{"date":"1397/07/01 18:00","price":8752},{"date":"1397/07/01 18:10","price":8892},{"date":"1397/07/01 18:20","price":8708},{"date":"1397/07/01 18:50","price":8680},{"date":"1397/07/01 19:00","price":8718},{"date":"1397/07/01 19:10","price":8685},{"date":"1397/07/01 19:20","price":8638},{"date":"1397/07/01 19:30","price":8647},{"date":"1397/07/01 19:50","price":8667},{"date":"1397/07/01 20:00","price":8647},{"date":"1397/07/01 20:10","price":8657},{"date":"1397/07/01 20:20","price":8676},{"date":"1397/07/01 20:30","price":8705},{"date":"1397/07/01 20:50","price":8723},{"date":"1397/07/01 21:00","price":8718},{"date":"1397/07/01 21:10","price":8728},{"date":"1397/07/01 21:20","price":8723}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398