کمترین: 
1639
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1697
زمان: 
7/1 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 1 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 مهر 1397 , 1697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":1639},{"date":"1397/07/01 10:50","price":1652},{"date":"1397/07/01 11:00","price":1650},{"date":"1397/07/01 11:50","price":1646},{"date":"1397/07/01 12:00","price":1654},{"date":"1397/07/01 12:10","price":1653},{"date":"1397/07/01 12:20","price":1652},{"date":"1397/07/01 12:30","price":1650},{"date":"1397/07/01 12:50","price":1658},{"date":"1397/07/01 13:00","price":1657},{"date":"1397/07/01 13:10","price":1660},{"date":"1397/07/01 13:50","price":1663},{"date":"1397/07/01 14:00","price":1661},{"date":"1397/07/01 14:10","price":1660},{"date":"1397/07/01 14:20","price":1663},{"date":"1397/07/01 14:30","price":1667},{"date":"1397/07/01 14:50","price":1673},{"date":"1397/07/01 15:00","price":1670},{"date":"1397/07/01 15:10","price":1675},{"date":"1397/07/01 15:20","price":1678},{"date":"1397/07/01 15:30","price":1676},{"date":"1397/07/01 15:50","price":1683},{"date":"1397/07/01 16:00","price":1685},{"date":"1397/07/01 16:10","price":1687},{"date":"1397/07/01 16:20","price":1684},{"date":"1397/07/01 16:30","price":1687},{"date":"1397/07/01 16:50","price":1699},{"date":"1397/07/01 17:00","price":1703},{"date":"1397/07/01 17:10","price":1704},{"date":"1397/07/01 17:20","price":1707},{"date":"1397/07/01 17:30","price":1709},{"date":"1397/07/01 18:00","price":1703},{"date":"1397/07/01 18:10","price":1730},{"date":"1397/07/01 18:20","price":1694},{"date":"1397/07/01 18:50","price":1689},{"date":"1397/07/01 19:00","price":1696},{"date":"1397/07/01 19:10","price":1690},{"date":"1397/07/01 19:20","price":1681},{"date":"1397/07/01 19:30","price":1682},{"date":"1397/07/01 19:50","price":1686},{"date":"1397/07/01 20:00","price":1683},{"date":"1397/07/01 20:10","price":1684},{"date":"1397/07/01 20:20","price":1688},{"date":"1397/07/01 20:30","price":1694},{"date":"1397/07/01 20:50","price":1697},{"date":"1397/07/01 21:00","price":1696},{"date":"1397/07/01 21:10","price":1698},{"date":"1397/07/01 21:20","price":1697}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398