کمترین: 
2296
بیشترین: 
2423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2377
زمان: 
7/1 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 1 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 مهر 1397 , 2377 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":2296},{"date":"1397/07/01 10:50","price":2314},{"date":"1397/07/01 11:00","price":2311},{"date":"1397/07/01 11:50","price":2305},{"date":"1397/07/01 12:00","price":2316},{"date":"1397/07/01 12:20","price":2314},{"date":"1397/07/01 12:30","price":2311},{"date":"1397/07/01 12:50","price":2323},{"date":"1397/07/01 13:00","price":2321},{"date":"1397/07/01 13:10","price":2320},{"date":"1397/07/01 13:30","price":2325},{"date":"1397/07/01 13:50","price":2330},{"date":"1397/07/01 14:00","price":2327},{"date":"1397/07/01 14:10","price":2325},{"date":"1397/07/01 14:20","price":2330},{"date":"1397/07/01 14:30","price":2335},{"date":"1397/07/01 14:50","price":2344},{"date":"1397/07/01 15:10","price":2346},{"date":"1397/07/01 15:20","price":2350},{"date":"1397/07/01 15:30","price":2348},{"date":"1397/07/01 15:50","price":2358},{"date":"1397/07/01 16:00","price":2360},{"date":"1397/07/01 16:10","price":2363},{"date":"1397/07/01 16:20","price":2359},{"date":"1397/07/01 16:30","price":2363},{"date":"1397/07/01 16:50","price":2381},{"date":"1397/07/01 17:00","price":2385},{"date":"1397/07/01 17:10","price":2387},{"date":"1397/07/01 17:20","price":2392},{"date":"1397/07/01 17:30","price":2394},{"date":"1397/07/01 17:50","price":2393},{"date":"1397/07/01 18:00","price":2385},{"date":"1397/07/01 18:10","price":2423},{"date":"1397/07/01 18:20","price":2373},{"date":"1397/07/01 18:50","price":2365},{"date":"1397/07/01 19:00","price":2376},{"date":"1397/07/01 19:10","price":2367},{"date":"1397/07/01 19:20","price":2354},{"date":"1397/07/01 19:30","price":2357},{"date":"1397/07/01 19:50","price":2362},{"date":"1397/07/01 20:00","price":2358},{"date":"1397/07/01 20:10","price":2359},{"date":"1397/07/01 20:20","price":2365},{"date":"1397/07/01 20:30","price":2372},{"date":"1397/07/01 20:50","price":2377},{"date":"1397/07/01 21:00","price":2376},{"date":"1397/07/01 21:10","price":2379},{"date":"1397/07/01 21:20","price":2377}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398