کمترین: 
3909
بیشترین: 
4145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4062
زمان: 
7/1 21:20
قیمت درهم امارات امروز 1 مهر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 مهر 1397 , 4062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":3909},{"date":"1397/07/01 10:50","price":3953},{"date":"1397/07/01 11:00","price":3935},{"date":"1397/07/01 11:10","price":3948},{"date":"1397/07/01 11:20","price":3935},{"date":"1397/07/01 11:50","price":3940},{"date":"1397/07/01 12:00","price":3953},{"date":"1397/07/01 12:10","price":3956},{"date":"1397/07/01 12:20","price":3945},{"date":"1397/07/01 12:30","price":3948},{"date":"1397/07/01 12:50","price":3959},{"date":"1397/07/01 13:00","price":3962},{"date":"1397/07/01 13:10","price":3959},{"date":"1397/07/01 13:20","price":3963},{"date":"1397/07/01 13:50","price":3970},{"date":"1397/07/01 14:00","price":3976},{"date":"1397/07/01 14:10","price":3972},{"date":"1397/07/01 14:20","price":3981},{"date":"1397/07/01 14:50","price":3996},{"date":"1397/07/01 15:00","price":4004},{"date":"1397/07/01 15:10","price":4003},{"date":"1397/07/01 15:20","price":4018},{"date":"1397/07/01 15:30","price":4011},{"date":"1397/07/01 15:50","price":4033},{"date":"1397/07/01 16:00","price":4019},{"date":"1397/07/01 16:10","price":4028},{"date":"1397/07/01 16:20","price":4022},{"date":"1397/07/01 16:30","price":4033},{"date":"1397/07/01 16:50","price":4058},{"date":"1397/07/01 17:00","price":4066},{"date":"1397/07/01 17:10","price":4081},{"date":"1397/07/01 17:20","price":4095},{"date":"1397/07/01 17:30","price":4086},{"date":"1397/07/01 17:50","price":4089},{"date":"1397/07/01 18:00","price":4069},{"date":"1397/07/01 18:10","price":4145},{"date":"1397/07/01 18:20","price":4054},{"date":"1397/07/01 18:50","price":4041},{"date":"1397/07/01 19:00","price":4054},{"date":"1397/07/01 19:10","price":4035},{"date":"1397/07/01 19:20","price":4022},{"date":"1397/07/01 19:30","price":4026},{"date":"1397/07/01 19:50","price":4035},{"date":"1397/07/01 20:00","price":4028},{"date":"1397/07/01 20:10","price":4031},{"date":"1397/07/01 20:20","price":4040},{"date":"1397/07/01 20:30","price":4053},{"date":"1397/07/01 20:50","price":4064},{"date":"1397/07/01 21:00","price":4057},{"date":"1397/07/01 21:10","price":4064},{"date":"1397/07/01 21:20","price":4062}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398