کمترین: 
438
بیشترین: 
450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
446
زمان: 
6/31 21:10
قیمت بات تایلند امروز 31 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 446 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":438},{"date":"1397/06/31 11:00","price":442},{"date":"1397/06/31 11:10","price":444},{"date":"1397/06/31 11:30","price":447},{"date":"1397/06/31 11:50","price":445},{"date":"1397/06/31 12:30","price":447},{"date":"1397/06/31 12:50","price":443},{"date":"1397/06/31 13:00","price":444},{"date":"1397/06/31 13:10","price":445},{"date":"1397/06/31 13:20","price":444},{"date":"1397/06/31 13:30","price":445},{"date":"1397/06/31 13:50","price":446},{"date":"1397/06/31 14:00","price":447},{"date":"1397/06/31 14:10","price":446},{"date":"1397/06/31 14:20","price":447},{"date":"1397/06/31 14:50","price":446},{"date":"1397/06/31 15:00","price":445},{"date":"1397/06/31 15:30","price":446},{"date":"1397/06/31 15:50","price":444},{"date":"1397/06/31 16:00","price":445},{"date":"1397/06/31 16:20","price":446},{"date":"1397/06/31 16:30","price":447},{"date":"1397/06/31 16:50","price":449},{"date":"1397/06/31 17:00","price":446},{"date":"1397/06/31 17:10","price":448},{"date":"1397/06/31 17:20","price":447},{"date":"1397/06/31 17:30","price":449},{"date":"1397/06/31 17:50","price":448},{"date":"1397/06/31 18:10","price":447},{"date":"1397/06/31 18:20","price":448},{"date":"1397/06/31 18:50","price":446},{"date":"1397/06/31 19:00","price":448},{"date":"1397/06/31 19:20","price":447},{"date":"1397/06/31 19:30","price":450},{"date":"1397/06/31 19:50","price":447},{"date":"1397/06/31 20:00","price":448},{"date":"1397/06/31 20:10","price":446},{"date":"1397/06/31 20:20","price":448},{"date":"1397/06/31 21:00","price":445},{"date":"1397/06/31 21:10","price":446}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398