کمترین: 
3437
بیشترین: 
3526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3495
زمان: 
6/31 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 3495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":3437},{"date":"1397/06/31 11:00","price":3464},{"date":"1397/06/31 11:10","price":3482},{"date":"1397/06/31 11:30","price":3505},{"date":"1397/06/31 11:50","price":3490},{"date":"1397/06/31 12:00","price":3486},{"date":"1397/06/31 12:10","price":3482},{"date":"1397/06/31 12:20","price":3501},{"date":"1397/06/31 12:30","price":3509},{"date":"1397/06/31 12:50","price":3483},{"date":"1397/06/31 13:00","price":3479},{"date":"1397/06/31 13:10","price":3487},{"date":"1397/06/31 13:20","price":3497},{"date":"1397/06/31 13:30","price":3476},{"date":"1397/06/31 13:50","price":3499},{"date":"1397/06/31 14:00","price":3505},{"date":"1397/06/31 14:10","price":3499},{"date":"1397/06/31 14:20","price":3507},{"date":"1397/06/31 14:30","price":3503},{"date":"1397/06/31 14:50","price":3499},{"date":"1397/06/31 15:00","price":3495},{"date":"1397/06/31 15:10","price":3492},{"date":"1397/06/31 15:20","price":3499},{"date":"1397/06/31 15:30","price":3495},{"date":"1397/06/31 15:50","price":3489},{"date":"1397/06/31 16:00","price":3488},{"date":"1397/06/31 16:10","price":3493},{"date":"1397/06/31 16:20","price":3495},{"date":"1397/06/31 16:30","price":3508},{"date":"1397/06/31 16:50","price":3524},{"date":"1397/06/31 17:00","price":3512},{"date":"1397/06/31 17:10","price":3514},{"date":"1397/06/31 17:20","price":3503},{"date":"1397/06/31 17:30","price":3518},{"date":"1397/06/31 17:50","price":3499},{"date":"1397/06/31 18:10","price":3495},{"date":"1397/06/31 18:20","price":3514},{"date":"1397/06/31 18:30","price":3503},{"date":"1397/06/31 18:50","price":3499},{"date":"1397/06/31 19:00","price":3513},{"date":"1397/06/31 19:10","price":3526},{"date":"1397/06/31 19:20","price":3509},{"date":"1397/06/31 19:30","price":3526},{"date":"1397/06/31 19:50","price":3518},{"date":"1397/06/31 20:00","price":3513},{"date":"1397/06/31 20:10","price":3499},{"date":"1397/06/31 20:20","price":3510},{"date":"1397/06/31 20:50","price":3499},{"date":"1397/06/31 21:00","price":3503},{"date":"1397/06/31 21:10","price":3497},{"date":"1397/06/31 21:20","price":3495}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398