کمترین: 
2236
بیشترین: 
2294
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2273
زمان: 
6/31 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 31 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 2273 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":2236},{"date":"1397/06/31 11:00","price":2253},{"date":"1397/06/31 11:10","price":2265},{"date":"1397/06/31 11:30","price":2280},{"date":"1397/06/31 11:50","price":2270},{"date":"1397/06/31 12:00","price":2268},{"date":"1397/06/31 12:10","price":2270},{"date":"1397/06/31 12:20","price":2278},{"date":"1397/06/31 12:30","price":2283},{"date":"1397/06/31 12:50","price":2266},{"date":"1397/06/31 13:00","price":2263},{"date":"1397/06/31 13:10","price":2268},{"date":"1397/06/31 13:20","price":2275},{"date":"1397/06/31 13:30","price":2268},{"date":"1397/06/31 13:50","price":2276},{"date":"1397/06/31 14:00","price":2280},{"date":"1397/06/31 14:10","price":2276},{"date":"1397/06/31 14:20","price":2281},{"date":"1397/06/31 14:30","price":2279},{"date":"1397/06/31 14:50","price":2276},{"date":"1397/06/31 15:00","price":2273},{"date":"1397/06/31 15:10","price":2271},{"date":"1397/06/31 15:20","price":2276},{"date":"1397/06/31 15:30","price":2273},{"date":"1397/06/31 15:40","price":2274},{"date":"1397/06/31 15:50","price":2270},{"date":"1397/06/31 16:00","price":2269},{"date":"1397/06/31 16:10","price":2272},{"date":"1397/06/31 16:20","price":2273},{"date":"1397/06/31 16:30","price":2282},{"date":"1397/06/31 16:50","price":2292},{"date":"1397/06/31 17:00","price":2277},{"date":"1397/06/31 17:10","price":2286},{"date":"1397/06/31 17:30","price":2289},{"date":"1397/06/31 17:50","price":2284},{"date":"1397/06/31 18:10","price":2281},{"date":"1397/06/31 18:20","price":2286},{"date":"1397/06/31 18:30","price":2279},{"date":"1397/06/31 18:50","price":2276},{"date":"1397/06/31 19:00","price":2285},{"date":"1397/06/31 19:10","price":2294},{"date":"1397/06/31 19:20","price":2290},{"date":"1397/06/31 19:30","price":2294},{"date":"1397/06/31 19:50","price":2289},{"date":"1397/06/31 20:00","price":2285},{"date":"1397/06/31 20:10","price":2276},{"date":"1397/06/31 20:20","price":2284},{"date":"1397/06/31 21:00","price":2279},{"date":"1397/06/31 21:10","price":2275},{"date":"1397/06/31 21:20","price":2273}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398