کمترین: 
3790
بیشترین: 
3889
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854
زمان: 
6/31 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 31 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 3854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":3790},{"date":"1397/06/31 11:00","price":3820},{"date":"1397/06/31 11:10","price":3840},{"date":"1397/06/31 11:30","price":3866},{"date":"1397/06/31 11:50","price":3849},{"date":"1397/06/31 12:20","price":3853},{"date":"1397/06/31 12:30","price":3870},{"date":"1397/06/31 12:50","price":3833},{"date":"1397/06/31 13:00","price":3837},{"date":"1397/06/31 13:10","price":3846},{"date":"1397/06/31 13:20","price":3843},{"date":"1397/06/31 13:30","price":3833},{"date":"1397/06/31 13:50","price":3859},{"date":"1397/06/31 14:00","price":3865},{"date":"1397/06/31 14:10","price":3859},{"date":"1397/06/31 14:30","price":3855},{"date":"1397/06/31 14:50","price":3859},{"date":"1397/06/31 15:00","price":3854},{"date":"1397/06/31 15:10","price":3842},{"date":"1397/06/31 15:20","price":3851},{"date":"1397/06/31 15:30","price":3859},{"date":"1397/06/31 15:40","price":3846},{"date":"1397/06/31 15:50","price":3840},{"date":"1397/06/31 16:00","price":3846},{"date":"1397/06/31 16:10","price":3844},{"date":"1397/06/31 16:20","price":3859},{"date":"1397/06/31 16:30","price":3869},{"date":"1397/06/31 16:50","price":3886},{"date":"1397/06/31 17:00","price":3874},{"date":"1397/06/31 17:10","price":3876},{"date":"1397/06/31 17:30","price":3880},{"date":"1397/06/31 17:50","price":3872},{"date":"1397/06/31 18:00","price":3859},{"date":"1397/06/31 18:10","price":3854},{"date":"1397/06/31 18:20","price":3876},{"date":"1397/06/31 18:30","price":3863},{"date":"1397/06/31 18:50","price":3860},{"date":"1397/06/31 19:00","price":3874},{"date":"1397/06/31 19:10","price":3889},{"date":"1397/06/31 19:20","price":3870},{"date":"1397/06/31 19:30","price":3889},{"date":"1397/06/31 19:50","price":3880},{"date":"1397/06/31 20:00","price":3861},{"date":"1397/06/31 20:10","price":3859},{"date":"1397/06/31 20:20","price":3872},{"date":"1397/06/31 21:00","price":3850},{"date":"1397/06/31 21:10","price":3857},{"date":"1397/06/31 21:20","price":3854}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398