کمترین: 
14130
بیشترین: 
14440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14415
زمان: 
6/31 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 31 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 14415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":14130},{"date":"1397/06/31 11:20","price":14265},{"date":"1397/06/31 11:30","price":14250},{"date":"1397/06/31 11:50","price":14220},{"date":"1397/06/31 12:00","price":14240},{"date":"1397/06/31 12:20","price":14230},{"date":"1397/06/31 12:30","price":14270},{"date":"1397/06/31 12:50","price":14260},{"date":"1397/06/31 13:30","price":14220},{"date":"1397/06/31 14:00","price":14290},{"date":"1397/06/31 14:10","price":14220},{"date":"1397/06/31 14:20","price":14340},{"date":"1397/06/31 14:30","price":14310},{"date":"1397/06/31 14:50","price":14340},{"date":"1397/06/31 15:30","price":14220},{"date":"1397/06/31 15:40","price":14360},{"date":"1397/06/31 16:50","price":14350},{"date":"1397/06/31 19:10","price":14390},{"date":"1397/06/31 19:50","price":14435},{"date":"1397/06/31 20:30","price":14440},{"date":"1397/06/31 20:50","price":14420},{"date":"1397/06/31 21:00","price":14415}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399