کمترین: 
8302
بیشترین: 
8518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8443
زمان: 
6/31 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 31 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 8443 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":8302},{"date":"1397/06/31 11:00","price":8368},{"date":"1397/06/31 11:10","price":8412},{"date":"1397/06/31 11:30","price":8468},{"date":"1397/06/31 11:50","price":8430},{"date":"1397/06/31 12:20","price":8440},{"date":"1397/06/31 12:30","price":8477},{"date":"1397/06/31 12:50","price":8396},{"date":"1397/06/31 13:00","price":8405},{"date":"1397/06/31 13:10","price":8424},{"date":"1397/06/31 13:20","price":8419},{"date":"1397/06/31 13:30","price":8424},{"date":"1397/06/31 13:50","price":8452},{"date":"1397/06/31 14:00","price":8467},{"date":"1397/06/31 14:10","price":8453},{"date":"1397/06/31 14:20","price":8472},{"date":"1397/06/31 14:30","price":8463},{"date":"1397/06/31 14:50","price":8453},{"date":"1397/06/31 15:00","price":8423},{"date":"1397/06/31 15:10","price":8435},{"date":"1397/06/31 15:30","price":8452},{"date":"1397/06/31 15:40","price":8425},{"date":"1397/06/31 15:50","price":8411},{"date":"1397/06/31 16:00","price":8425},{"date":"1397/06/31 16:10","price":8439},{"date":"1397/06/31 16:20","price":8452},{"date":"1397/06/31 16:30","price":8476},{"date":"1397/06/31 16:50","price":8513},{"date":"1397/06/31 17:00","price":8485},{"date":"1397/06/31 17:10","price":8490},{"date":"1397/06/31 17:20","price":8461},{"date":"1397/06/31 17:30","price":8499},{"date":"1397/06/31 17:50","price":8452},{"date":"1397/06/31 18:10","price":8471},{"date":"1397/06/31 18:20","price":8490},{"date":"1397/06/31 18:30","price":8461},{"date":"1397/06/31 18:50","price":8454},{"date":"1397/06/31 19:00","price":8486},{"date":"1397/06/31 19:10","price":8490},{"date":"1397/06/31 19:20","price":8477},{"date":"1397/06/31 19:30","price":8518},{"date":"1397/06/31 19:50","price":8499},{"date":"1397/06/31 20:00","price":8486},{"date":"1397/06/31 20:10","price":8452},{"date":"1397/06/31 20:20","price":8480},{"date":"1397/06/31 21:00","price":8433},{"date":"1397/06/31 21:10","price":8449},{"date":"1397/06/31 21:20","price":8443}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398