کمترین: 
189
بیشترین: 
193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192
زمان: 
6/31 21:20
قیمت افغانی امروز 31 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":189},{"date":"1397/06/31 11:10","price":191},{"date":"1397/06/31 11:30","price":192},{"date":"1397/06/31 11:50","price":191},{"date":"1397/06/31 12:10","price":192},{"date":"1397/06/31 12:30","price":193},{"date":"1397/06/31 12:50","price":191},{"date":"1397/06/31 13:00","price":190},{"date":"1397/06/31 13:10","price":192},{"date":"1397/06/31 13:20","price":191},{"date":"1397/06/31 13:50","price":192},{"date":"1397/06/31 15:00","price":191},{"date":"1397/06/31 15:10","price":192},{"date":"1397/06/31 15:20","price":191},{"date":"1397/06/31 15:30","price":192},{"date":"1397/06/31 15:50","price":191},{"date":"1397/06/31 16:10","price":192},{"date":"1397/06/31 16:20","price":191},{"date":"1397/06/31 16:30","price":192},{"date":"1397/06/31 17:20","price":193},{"date":"1397/06/31 17:30","price":192},{"date":"1397/06/31 18:20","price":193},{"date":"1397/06/31 19:50","price":192},{"date":"1397/06/31 20:00","price":193},{"date":"1397/06/31 20:20","price":192},{"date":"1397/06/31 21:10","price":191},{"date":"1397/06/31 21:20","price":192}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398