قیمت دلار نیوزیلند مورخ 31 شهریور 1397

کمترین: 
9485
بیشترین: 
9731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9646
زمان: 
6/31 21:20
قیمت دلار نیوزیلند مورخ 31 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 9646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":9485},{"date":"1397/06/31 11:00","price":9560},{"date":"1397/06/31 11:10","price":9610},{"date":"1397/06/31 11:30","price":9674},{"date":"1397/06/31 11:50","price":9631},{"date":"1397/06/31 12:00","price":9621},{"date":"1397/06/31 12:10","price":9610},{"date":"1397/06/31 12:20","price":9664},{"date":"1397/06/31 12:30","price":9685},{"date":"1397/06/31 12:50","price":9613},{"date":"1397/06/31 13:00","price":9603},{"date":"1397/06/31 13:10","price":9624},{"date":"1397/06/31 13:20","price":9650},{"date":"1397/06/31 13:30","price":9624},{"date":"1397/06/31 13:50","price":9656},{"date":"1397/06/31 14:00","price":9673},{"date":"1397/06/31 14:10","price":9658},{"date":"1397/06/31 14:20","price":9679},{"date":"1397/06/31 14:30","price":9668},{"date":"1397/06/31 14:50","price":9658},{"date":"1397/06/31 15:00","price":9645},{"date":"1397/06/31 15:10","price":9636},{"date":"1397/06/31 15:20","price":9658},{"date":"1397/06/31 15:30","price":9646},{"date":"1397/06/31 15:50","price":9630},{"date":"1397/06/31 16:00","price":9625},{"date":"1397/06/31 16:10","price":9641},{"date":"1397/06/31 16:20","price":9646},{"date":"1397/06/31 16:30","price":9683},{"date":"1397/06/31 16:50","price":9726},{"date":"1397/06/31 17:00","price":9694},{"date":"1397/06/31 17:10","price":9699},{"date":"1397/06/31 17:20","price":9667},{"date":"1397/06/31 17:30","price":9678},{"date":"1397/06/31 17:50","price":9688},{"date":"1397/06/31 18:10","price":9678},{"date":"1397/06/31 18:20","price":9699},{"date":"1397/06/31 18:50","price":9656},{"date":"1397/06/31 19:00","price":9695},{"date":"1397/06/31 19:10","price":9731},{"date":"1397/06/31 19:20","price":9716},{"date":"1397/06/31 19:30","price":9731},{"date":"1397/06/31 19:50","price":9710},{"date":"1397/06/31 20:00","price":9695},{"date":"1397/06/31 20:10","price":9688},{"date":"1397/06/31 20:50","price":9656},{"date":"1397/06/31 21:00","price":9667},{"date":"1397/06/31 21:10","price":9652},{"date":"1397/06/31 21:20","price":9646}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1397