کمترین: 
2071
بیشترین: 
2125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2099
زمان: 
6/31 21:20
قیمت یوان چین امروز 31 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 2099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":2071},{"date":"1397/06/31 11:00","price":2087},{"date":"1397/06/31 11:10","price":2098},{"date":"1397/06/31 11:30","price":2112},{"date":"1397/06/31 11:50","price":2103},{"date":"1397/06/31 12:00","price":2101},{"date":"1397/06/31 12:10","price":2103},{"date":"1397/06/31 12:20","price":2110},{"date":"1397/06/31 12:30","price":2115},{"date":"1397/06/31 12:50","price":2099},{"date":"1397/06/31 13:00","price":2097},{"date":"1397/06/31 13:10","price":2101},{"date":"1397/06/31 13:20","price":2107},{"date":"1397/06/31 13:30","price":2101},{"date":"1397/06/31 13:50","price":2108},{"date":"1397/06/31 14:00","price":2112},{"date":"1397/06/31 14:10","price":2109},{"date":"1397/06/31 14:20","price":2113},{"date":"1397/06/31 14:30","price":2111},{"date":"1397/06/31 14:50","price":2109},{"date":"1397/06/31 15:00","price":2106},{"date":"1397/06/31 15:10","price":2104},{"date":"1397/06/31 15:20","price":2109},{"date":"1397/06/31 15:30","price":2106},{"date":"1397/06/31 15:50","price":2103},{"date":"1397/06/31 16:00","price":2102},{"date":"1397/06/31 16:10","price":2105},{"date":"1397/06/31 16:20","price":2106},{"date":"1397/06/31 16:30","price":2114},{"date":"1397/06/31 16:50","price":2124},{"date":"1397/06/31 17:00","price":2117},{"date":"1397/06/31 17:10","price":2118},{"date":"1397/06/31 17:30","price":2120},{"date":"1397/06/31 17:50","price":2115},{"date":"1397/06/31 18:10","price":2113},{"date":"1397/06/31 18:20","price":2111},{"date":"1397/06/31 18:50","price":2115},{"date":"1397/06/31 19:00","price":2110},{"date":"1397/06/31 19:10","price":2118},{"date":"1397/06/31 19:20","price":2121},{"date":"1397/06/31 19:30","price":2125},{"date":"1397/06/31 19:50","price":2120},{"date":"1397/06/31 20:00","price":2110},{"date":"1397/06/31 20:10","price":2115},{"date":"1397/06/31 20:20","price":2108},{"date":"1397/06/31 21:00","price":2104},{"date":"1397/06/31 21:10","price":2100},{"date":"1397/06/31 21:20","price":2099}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398