کمترین: 
11170.1
بیشترین: 
11170.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.1
زمان: 
6/31 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 31 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 11170.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":11170.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398