کمترین: 
1699000
بیشترین: 
1730000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1707000
زمان: 
6/30 19:05
قیمت مثقال طلا امروز 30 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 شهریور 1397 , 1707000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 13:30","price":1730000},{"date":"1397/06/30 13:40","price":1725000},{"date":"1397/06/30 13:45","price":1723000},{"date":"1397/06/30 13:50","price":1716000},{"date":"1397/06/30 14:00","price":1712000},{"date":"1397/06/30 14:05","price":1710000},{"date":"1397/06/30 14:10","price":1711000},{"date":"1397/06/30 14:15","price":1717000},{"date":"1397/06/30 14:20","price":1719000},{"date":"1397/06/30 14:40","price":1718000},{"date":"1397/06/30 14:45","price":1719000},{"date":"1397/06/30 15:00","price":1720000},{"date":"1397/06/30 15:10","price":1719000},{"date":"1397/06/30 15:20","price":1717000},{"date":"1397/06/30 15:25","price":1718000},{"date":"1397/06/30 15:40","price":1717000},{"date":"1397/06/30 17:15","price":1716000},{"date":"1397/06/30 17:30","price":1715000},{"date":"1397/06/30 17:50","price":1714000},{"date":"1397/06/30 17:55","price":1712000},{"date":"1397/06/30 18:00","price":1709000},{"date":"1397/06/30 18:05","price":1704000},{"date":"1397/06/30 18:10","price":1700000},{"date":"1397/06/30 18:15","price":1699000},{"date":"1397/06/30 18:40","price":1703000},{"date":"1397/06/30 18:55","price":1705000},{"date":"1397/06/30 19:05","price":1707000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398