کمترین: 
2.0129
بیشترین: 
2.0297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0139
زمان: 
6/29 23:08
قیمت بنزین امروز 29 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 شهریور 1397 , 2.0139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 00:08","price":2.0185},{"date":"1397/06/29 01:08","price":2.0195},{"date":"1397/06/29 02:08","price":2.023},{"date":"1397/06/29 03:08","price":2.0225},{"date":"1397/06/29 04:08","price":2.0205},{"date":"1397/06/29 04:32","price":2.0225},{"date":"1397/06/29 05:08","price":2.0205},{"date":"1397/06/29 06:08","price":2.0245},{"date":"1397/06/29 07:08","price":2.027},{"date":"1397/06/29 08:08","price":2.0285},{"date":"1397/06/29 10:08","price":2.0289},{"date":"1397/06/29 11:08","price":2.0282},{"date":"1397/06/29 12:08","price":2.0295},{"date":"1397/06/29 13:08","price":2.0297},{"date":"1397/06/29 14:08","price":2.0263},{"date":"1397/06/29 15:08","price":2.029},{"date":"1397/06/29 16:16","price":2.025},{"date":"1397/06/29 16:32","price":2.0129},{"date":"1397/06/29 17:08","price":2.0165},{"date":"1397/06/29 18:08","price":2.0265},{"date":"1397/06/29 19:08","price":2.0148},{"date":"1397/06/29 20:08","price":2.0174},{"date":"1397/06/29 21:08","price":2.015},{"date":"1397/06/29 22:08","price":2.0136},{"date":"1397/06/29 23:08","price":2.0139}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398