کمترین: 
70.3
بیشترین: 
71.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.3
زمان: 
6/29 23:08
قیمت نفت سبک امروز 29 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 شهریور 1397 , 70.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 00:08","price":70.78},{"date":"1397/06/29 01:08","price":70.73},{"date":"1397/06/29 02:08","price":71.02},{"date":"1397/06/29 03:08","price":70.9},{"date":"1397/06/29 04:08","price":70.87},{"date":"1397/06/29 04:32","price":71.08},{"date":"1397/06/29 05:08","price":70.97},{"date":"1397/06/29 06:08","price":71.19},{"date":"1397/06/29 08:08","price":71.22},{"date":"1397/06/29 09:08","price":71.23},{"date":"1397/06/29 10:08","price":71.22},{"date":"1397/06/29 11:08","price":71.19},{"date":"1397/06/29 12:08","price":71.14},{"date":"1397/06/29 13:08","price":71.17},{"date":"1397/06/29 14:08","price":71},{"date":"1397/06/29 15:08","price":71.03},{"date":"1397/06/29 16:16","price":70.97},{"date":"1397/06/29 16:32","price":70.61},{"date":"1397/06/29 17:08","price":70.67},{"date":"1397/06/29 18:08","price":71.17},{"date":"1397/06/29 19:08","price":70.58},{"date":"1397/06/29 20:08","price":70.5},{"date":"1397/06/29 21:08","price":70.42},{"date":"1397/06/29 22:08","price":70.36},{"date":"1397/06/29 23:08","price":70.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398