کمترین: 
8487
بیشترین: 
8497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8496
زمان: 
6/28 13:50
قیمت منات آذربایجان امروز 28 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 شهریور 1397 , 8496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":8492},{"date":"1397/06/28 10:30","price":8491},{"date":"1397/06/28 10:50","price":8494},{"date":"1397/06/28 11:00","price":8495},{"date":"1397/06/28 11:30","price":8497},{"date":"1397/06/28 11:50","price":8495},{"date":"1397/06/28 12:00","price":8490},{"date":"1397/06/28 12:20","price":8489},{"date":"1397/06/28 12:30","price":8494},{"date":"1397/06/28 13:00","price":8487},{"date":"1397/06/28 13:10","price":8495},{"date":"1397/06/28 13:20","price":8492},{"date":"1397/06/28 13:30","price":8491},{"date":"1397/06/28 13:50","price":8496}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398