کمترین: 
19099
بیشترین: 
19181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19181
زمان: 
6/28 14:00
قیمت پوند امروز 28 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 شهریور 1397 , 19181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":19100},{"date":"1397/06/28 10:30","price":19105},{"date":"1397/06/28 10:50","price":19111},{"date":"1397/06/28 11:00","price":19114},{"date":"1397/06/28 11:20","price":19123},{"date":"1397/06/28 11:30","price":19115},{"date":"1397/06/28 11:50","price":19107},{"date":"1397/06/28 12:00","price":19099},{"date":"1397/06/28 12:10","price":19104},{"date":"1397/06/28 12:20","price":19118},{"date":"1397/06/28 12:30","price":19123},{"date":"1397/06/28 12:50","price":19111},{"date":"1397/06/28 13:00","price":19104},{"date":"1397/06/28 13:10","price":19133},{"date":"1397/06/28 13:20","price":19179},{"date":"1397/06/28 13:30","price":19178},{"date":"1397/06/28 13:50","price":19112},{"date":"1397/06/28 14:00","price":19181}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398