کمترین: 
16963
بیشترین: 
17026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17026
زمان: 
6/28 14:00
قیمت یورو امروز 28 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 شهریور 1397 , 17026 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":16964},{"date":"1397/06/28 10:30","price":16965},{"date":"1397/06/28 10:50","price":16972},{"date":"1397/06/28 11:00","price":16971},{"date":"1397/06/28 11:10","price":16963},{"date":"1397/06/28 11:20","price":16975},{"date":"1397/06/28 11:30","price":16978},{"date":"1397/06/28 11:50","price":16973},{"date":"1397/06/28 12:00","price":16975},{"date":"1397/06/28 12:10","price":16979},{"date":"1397/06/28 12:20","price":16986},{"date":"1397/06/28 12:30","price":16995},{"date":"1397/06/28 12:50","price":16999},{"date":"1397/06/28 13:00","price":16996},{"date":"1397/06/28 13:10","price":17009},{"date":"1397/06/28 13:20","price":17008},{"date":"1397/06/28 13:30","price":17002},{"date":"1397/06/28 13:50","price":16977},{"date":"1397/06/28 14:00","price":17026}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398