کمترین: 
2.0026
بیشترین: 
2.0202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0202
زمان: 
6/28 23:08
قیمت بنزین امروز 28 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 شهریور 1397 , 2.0202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 00:08","price":2.0066},{"date":"1397/06/28 01:08","price":2.0073},{"date":"1397/06/28 02:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/28 03:08","price":2.0075},{"date":"1397/06/28 05:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/28 07:08","price":2.0084},{"date":"1397/06/28 07:32","price":2.0115},{"date":"1397/06/28 09:08","price":2.0105},{"date":"1397/06/28 11:08","price":2.0127},{"date":"1397/06/28 12:08","price":2.0182},{"date":"1397/06/28 13:08","price":2.0138},{"date":"1397/06/28 14:08","price":2.008},{"date":"1397/06/28 15:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/28 17:08","price":2.0026},{"date":"1397/06/28 18:08","price":2.0042},{"date":"1397/06/28 19:08","price":2.013},{"date":"1397/06/28 20:08","price":2.0135},{"date":"1397/06/28 21:08","price":2.01},{"date":"1397/06/28 22:08","price":2.015},{"date":"1397/06/28 23:08","price":2.0202}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398