کمترین: 
69.39
بیشترین: 
70.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.72
زمان: 
6/28 23:08
قیمت نفت سبک امروز 28 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 70.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 00:08","price":69.56},{"date":"1397/06/28 01:08","price":69.71},{"date":"1397/06/28 02:08","price":69.47},{"date":"1397/06/28 03:08","price":69.52},{"date":"1397/06/28 05:08","price":69.39},{"date":"1397/06/28 06:08","price":69.42},{"date":"1397/06/28 07:08","price":69.58},{"date":"1397/06/28 07:32","price":69.66},{"date":"1397/06/28 08:08","price":69.62},{"date":"1397/06/28 09:08","price":69.61},{"date":"1397/06/28 10:08","price":69.64},{"date":"1397/06/28 11:08","price":69.69},{"date":"1397/06/28 12:08","price":69.92},{"date":"1397/06/28 13:08","price":69.72},{"date":"1397/06/28 14:08","price":69.53},{"date":"1397/06/28 15:08","price":69.47},{"date":"1397/06/28 16:08","price":69.49},{"date":"1397/06/28 17:08","price":69.39},{"date":"1397/06/28 18:08","price":69.75},{"date":"1397/06/28 19:08","price":70.14},{"date":"1397/06/28 20:08","price":70.45},{"date":"1397/06/28 21:08","price":70.2},{"date":"1397/06/28 22:08","price":70.44},{"date":"1397/06/28 23:08","price":70.72}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398