کمترین: 
1734000
بیشترین: 
1743000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1742000
زمان: 
6/27 19:00
قیمت مثقال طلا امروز 27 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 27 شهریور 1397 , 1742000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 15:45","price":1736000},{"date":"1397/06/27 15:55","price":1738000},{"date":"1397/06/27 16:00","price":1741000},{"date":"1397/06/27 16:10","price":1743000},{"date":"1397/06/27 16:15","price":1742000},{"date":"1397/06/27 16:30","price":1740000},{"date":"1397/06/27 16:40","price":1738000},{"date":"1397/06/27 16:45","price":1736000},{"date":"1397/06/27 16:55","price":1734000},{"date":"1397/06/27 17:00","price":1736000},{"date":"1397/06/27 17:15","price":1740000},{"date":"1397/06/27 17:25","price":1738000},{"date":"1397/06/27 17:45","price":1741000},{"date":"1397/06/27 17:50","price":1740000},{"date":"1397/06/27 17:55","price":1741000},{"date":"1397/06/27 18:05","price":1740000},{"date":"1397/06/27 18:15","price":1739000},{"date":"1397/06/27 18:25","price":1740000},{"date":"1397/06/27 18:30","price":1741000},{"date":"1397/06/27 18:40","price":1740000},{"date":"1397/06/27 18:45","price":1741000},{"date":"1397/06/27 19:00","price":1742000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398