کمترین: 
1751
بیشترین: 
1789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1787
زمان: 
6/27 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 27 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 1787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":1767},{"date":"1397/06/27 10:30","price":1768},{"date":"1397/06/27 11:10","price":1769},{"date":"1397/06/27 11:20","price":1758},{"date":"1397/06/27 11:30","price":1760},{"date":"1397/06/27 11:50","price":1767},{"date":"1397/06/27 12:00","price":1761},{"date":"1397/06/27 12:10","price":1760},{"date":"1397/06/27 12:20","price":1753},{"date":"1397/06/27 12:30","price":1751},{"date":"1397/06/27 12:50","price":1757},{"date":"1397/06/27 13:00","price":1754},{"date":"1397/06/27 13:10","price":1755},{"date":"1397/06/27 13:20","price":1758},{"date":"1397/06/27 13:30","price":1759},{"date":"1397/06/27 13:50","price":1764},{"date":"1397/06/27 14:00","price":1769},{"date":"1397/06/27 14:10","price":1768},{"date":"1397/06/27 14:20","price":1767},{"date":"1397/06/27 14:30","price":1771},{"date":"1397/06/27 14:50","price":1770},{"date":"1397/06/27 15:00","price":1774},{"date":"1397/06/27 15:10","price":1773},{"date":"1397/06/27 15:20","price":1774},{"date":"1397/06/27 15:30","price":1766},{"date":"1397/06/27 15:50","price":1777},{"date":"1397/06/27 16:00","price":1772},{"date":"1397/06/27 16:10","price":1775},{"date":"1397/06/27 16:20","price":1777},{"date":"1397/06/27 16:30","price":1779},{"date":"1397/06/27 16:50","price":1776},{"date":"1397/06/27 17:00","price":1777},{"date":"1397/06/27 17:20","price":1776},{"date":"1397/06/27 17:30","price":1775},{"date":"1397/06/27 17:50","price":1782},{"date":"1397/06/27 18:00","price":1775},{"date":"1397/06/27 18:10","price":1778},{"date":"1397/06/27 18:20","price":1779},{"date":"1397/06/27 18:30","price":1781},{"date":"1397/06/27 18:50","price":1784},{"date":"1397/06/27 19:00","price":1772},{"date":"1397/06/27 19:10","price":1769},{"date":"1397/06/27 19:30","price":1773},{"date":"1397/06/27 19:50","price":1767},{"date":"1397/06/27 20:10","price":1782},{"date":"1397/06/27 20:50","price":1786},{"date":"1397/06/27 21:00","price":1788},{"date":"1397/06/27 21:10","price":1789},{"date":"1397/06/27 21:20","price":1787}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398