کمترین: 
3815
بیشترین: 
3888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3887
زمان: 
6/27 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 27 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":3854},{"date":"1397/06/27 10:30","price":3852},{"date":"1397/06/27 10:50","price":3849},{"date":"1397/06/27 11:00","price":3847},{"date":"1397/06/27 11:10","price":3851},{"date":"1397/06/27 11:20","price":3824},{"date":"1397/06/27 11:30","price":3830},{"date":"1397/06/27 11:50","price":3847},{"date":"1397/06/27 12:00","price":3837},{"date":"1397/06/27 12:10","price":3834},{"date":"1397/06/27 12:20","price":3815},{"date":"1397/06/27 12:30","price":3817},{"date":"1397/06/27 12:50","price":3829},{"date":"1397/06/27 13:00","price":3823},{"date":"1397/06/27 13:20","price":3832},{"date":"1397/06/27 13:30","price":3836},{"date":"1397/06/27 13:50","price":3844},{"date":"1397/06/27 14:00","price":3850},{"date":"1397/06/27 14:10","price":3848},{"date":"1397/06/27 14:20","price":3845},{"date":"1397/06/27 14:30","price":3857},{"date":"1397/06/27 14:50","price":3859},{"date":"1397/06/27 15:00","price":3868},{"date":"1397/06/27 15:10","price":3869},{"date":"1397/06/27 15:20","price":3871},{"date":"1397/06/27 15:30","price":3853},{"date":"1397/06/27 15:50","price":3874},{"date":"1397/06/27 16:00","price":3866},{"date":"1397/06/27 16:10","price":3870},{"date":"1397/06/27 16:20","price":3874},{"date":"1397/06/27 16:30","price":3871},{"date":"1397/06/27 16:50","price":3866},{"date":"1397/06/27 17:00","price":3869},{"date":"1397/06/27 17:20","price":3868},{"date":"1397/06/27 17:30","price":3865},{"date":"1397/06/27 17:50","price":3878},{"date":"1397/06/27 18:00","price":3859},{"date":"1397/06/27 18:10","price":3867},{"date":"1397/06/27 18:20","price":3862},{"date":"1397/06/27 18:30","price":3873},{"date":"1397/06/27 18:50","price":3881},{"date":"1397/06/27 19:00","price":3853},{"date":"1397/06/27 19:10","price":3847},{"date":"1397/06/27 19:20","price":3850},{"date":"1397/06/27 19:30","price":3852},{"date":"1397/06/27 19:50","price":3846},{"date":"1397/06/27 20:00","price":3847},{"date":"1397/06/27 20:10","price":3880},{"date":"1397/06/27 20:20","price":3875},{"date":"1397/06/27 20:30","price":3876},{"date":"1397/06/27 20:50","price":3880},{"date":"1397/06/27 21:00","price":3887},{"date":"1397/06/27 21:10","price":3888},{"date":"1397/06/27 21:20","price":3887}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398