کمترین: 
14140
بیشترین: 
14360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14360
زمان: 
6/27 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 14360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":14160},{"date":"1397/06/27 12:20","price":14180},{"date":"1397/06/27 12:30","price":14140},{"date":"1397/06/27 12:50","price":14320},{"date":"1397/06/27 13:00","price":14270},{"date":"1397/06/27 13:10","price":14300},{"date":"1397/06/27 13:20","price":14250},{"date":"1397/06/27 13:30","price":14280},{"date":"1397/06/27 13:50","price":14290},{"date":"1397/06/27 14:00","price":14230},{"date":"1397/06/27 14:30","price":14260},{"date":"1397/06/27 14:50","price":14250},{"date":"1397/06/27 15:00","price":14320},{"date":"1397/06/27 15:10","price":14350},{"date":"1397/06/27 15:20","price":14340},{"date":"1397/06/27 15:30","price":14300},{"date":"1397/06/27 15:50","price":14240},{"date":"1397/06/27 16:10","price":14300},{"date":"1397/06/27 16:20","price":14340},{"date":"1397/06/27 18:10","price":14320},{"date":"1397/06/27 18:50","price":14330},{"date":"1397/06/27 19:50","price":14340},{"date":"1397/06/27 21:00","price":14360}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398