کمترین: 
8361
بیشترین: 
8526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8526
زمان: 
6/27 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 27 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 8526 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":8442},{"date":"1397/06/27 10:30","price":8441},{"date":"1397/06/27 10:50","price":8434},{"date":"1397/06/27 11:00","price":8430},{"date":"1397/06/27 11:10","price":8438},{"date":"1397/06/27 11:20","price":8389},{"date":"1397/06/27 11:30","price":8392},{"date":"1397/06/27 11:50","price":8432},{"date":"1397/06/27 12:00","price":8411},{"date":"1397/06/27 12:10","price":8405},{"date":"1397/06/27 12:20","price":8361},{"date":"1397/06/27 12:30","price":8368},{"date":"1397/06/27 12:50","price":8390},{"date":"1397/06/27 13:00","price":8384},{"date":"1397/06/27 13:10","price":8380},{"date":"1397/06/27 13:20","price":8400},{"date":"1397/06/27 13:30","price":8408},{"date":"1397/06/27 13:50","price":8424},{"date":"1397/06/27 14:00","price":8440},{"date":"1397/06/27 14:10","price":8435},{"date":"1397/06/27 14:20","price":8429},{"date":"1397/06/27 14:30","price":8456},{"date":"1397/06/27 14:50","price":8459},{"date":"1397/06/27 15:00","price":8480},{"date":"1397/06/27 15:10","price":8481},{"date":"1397/06/27 15:20","price":8482},{"date":"1397/06/27 15:30","price":8447},{"date":"1397/06/27 15:50","price":8491},{"date":"1397/06/27 16:00","price":8476},{"date":"1397/06/27 16:10","price":8483},{"date":"1397/06/27 16:20","price":8491},{"date":"1397/06/27 16:30","price":8487},{"date":"1397/06/27 16:50","price":8476},{"date":"1397/06/27 17:00","price":8484},{"date":"1397/06/27 17:20","price":8478},{"date":"1397/06/27 17:30","price":8469},{"date":"1397/06/27 17:50","price":8498},{"date":"1397/06/27 18:00","price":8460},{"date":"1397/06/27 18:10","price":8476},{"date":"1397/06/27 18:20","price":8467},{"date":"1397/06/27 18:30","price":8490},{"date":"1397/06/27 18:50","price":8511},{"date":"1397/06/27 19:00","price":8446},{"date":"1397/06/27 19:10","price":8433},{"date":"1397/06/27 19:20","price":8439},{"date":"1397/06/27 19:30","price":8443},{"date":"1397/06/27 19:50","price":8430},{"date":"1397/06/27 20:00","price":8432},{"date":"1397/06/27 20:10","price":8501},{"date":"1397/06/27 20:20","price":8494},{"date":"1397/06/27 20:30","price":8495},{"date":"1397/06/27 20:50","price":8509},{"date":"1397/06/27 21:00","price":8525},{"date":"1397/06/27 21:10","price":8526}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398