کمترین: 
9428
بیشترین: 
9606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9603
زمان: 
6/27 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 شهریور 1397 , 9603 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":9518},{"date":"1397/06/27 10:30","price":9522},{"date":"1397/06/27 10:50","price":9527},{"date":"1397/06/27 11:00","price":9523},{"date":"1397/06/27 11:10","price":9526},{"date":"1397/06/27 11:20","price":9468},{"date":"1397/06/27 11:30","price":9471},{"date":"1397/06/27 11:50","price":9512},{"date":"1397/06/27 12:00","price":9481},{"date":"1397/06/27 12:10","price":9476},{"date":"1397/06/27 12:20","price":9429},{"date":"1397/06/27 12:30","price":9428},{"date":"1397/06/27 12:50","price":9459},{"date":"1397/06/27 13:00","price":9449},{"date":"1397/06/27 13:10","price":9451},{"date":"1397/06/27 13:20","price":9470},{"date":"1397/06/27 13:30","price":9480},{"date":"1397/06/27 13:50","price":9500},{"date":"1397/06/27 14:00","price":9525},{"date":"1397/06/27 14:10","price":9517},{"date":"1397/06/27 14:20","price":9508},{"date":"1397/06/27 14:30","price":9539},{"date":"1397/06/27 14:50","price":9543},{"date":"1397/06/27 15:00","price":9566},{"date":"1397/06/27 15:10","price":9561},{"date":"1397/06/27 15:20","price":9565},{"date":"1397/06/27 15:30","price":9525},{"date":"1397/06/27 15:50","price":9573},{"date":"1397/06/27 16:00","price":9550},{"date":"1397/06/27 16:10","price":9559},{"date":"1397/06/27 16:20","price":9566},{"date":"1397/06/27 16:30","price":9568},{"date":"1397/06/27 16:50","price":9553},{"date":"1397/06/27 17:00","price":9562},{"date":"1397/06/27 17:20","price":9549},{"date":"1397/06/27 17:30","price":9540},{"date":"1397/06/27 17:50","price":9577},{"date":"1397/06/27 18:00","price":9537},{"date":"1397/06/27 18:10","price":9553},{"date":"1397/06/27 18:20","price":9547},{"date":"1397/06/27 18:30","price":9565},{"date":"1397/06/27 18:50","price":9580},{"date":"1397/06/27 19:00","price":9509},{"date":"1397/06/27 19:10","price":9489},{"date":"1397/06/27 19:20","price":9497},{"date":"1397/06/27 19:30","price":9508},{"date":"1397/06/27 19:50","price":9489},{"date":"1397/06/27 20:00","price":9498},{"date":"1397/06/27 20:10","price":9573},{"date":"1397/06/27 20:20","price":9567},{"date":"1397/06/27 20:30","price":9575},{"date":"1397/06/27 20:50","price":9590},{"date":"1397/06/27 21:00","price":9606},{"date":"1397/06/27 21:10","price":9605},{"date":"1397/06/27 21:20","price":9603}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398