کمترین: 
2084
بیشترین: 
2125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2124
زمان: 
6/27 21:10
قیمت یوان چین امروز 27 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 2124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":2103},{"date":"1397/06/27 11:00","price":2101},{"date":"1397/06/27 11:10","price":2102},{"date":"1397/06/27 11:20","price":2091},{"date":"1397/06/27 11:30","price":2092},{"date":"1397/06/27 11:50","price":2100},{"date":"1397/06/27 12:00","price":2097},{"date":"1397/06/27 12:10","price":2095},{"date":"1397/06/27 12:20","price":2084},{"date":"1397/06/27 12:30","price":2085},{"date":"1397/06/27 12:50","price":2090},{"date":"1397/06/27 13:00","price":2088},{"date":"1397/06/27 13:20","price":2092},{"date":"1397/06/27 13:30","price":2093},{"date":"1397/06/27 13:50","price":2097},{"date":"1397/06/27 14:00","price":2102},{"date":"1397/06/27 14:10","price":2100},{"date":"1397/06/27 14:30","price":2105},{"date":"1397/06/27 14:50","price":2107},{"date":"1397/06/27 15:00","price":2111},{"date":"1397/06/27 15:20","price":2112},{"date":"1397/06/27 15:30","price":2103},{"date":"1397/06/27 15:50","price":2113},{"date":"1397/06/27 16:00","price":2114},{"date":"1397/06/27 16:10","price":2112},{"date":"1397/06/27 16:20","price":2114},{"date":"1397/06/27 16:30","price":2113},{"date":"1397/06/27 16:50","price":2111},{"date":"1397/06/27 17:00","price":2112},{"date":"1397/06/27 17:30","price":2110},{"date":"1397/06/27 17:50","price":2117},{"date":"1397/06/27 18:00","price":2108},{"date":"1397/06/27 18:10","price":2111},{"date":"1397/06/27 18:30","price":2116},{"date":"1397/06/27 18:50","price":2120},{"date":"1397/06/27 19:00","price":2102},{"date":"1397/06/27 19:10","price":2104},{"date":"1397/06/27 19:30","price":2103},{"date":"1397/06/27 19:50","price":2102},{"date":"1397/06/27 20:10","price":2119},{"date":"1397/06/27 20:20","price":2118},{"date":"1397/06/27 20:50","price":2121},{"date":"1397/06/27 21:00","price":2125},{"date":"1397/06/27 21:10","price":2124}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398